Επωνυμία : BUSINESS HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Εταιρικό κεφάλαιο : €10.000 αποτελούμενο από κεφαλαιακές εισφορές αξίας 5.000 και ευρώ και από εξωκεφαλαιακές εισφορές αξίας 5.000.

Εγγυητικές εισφορές άρθ. 79 : δεν υφίστανται

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 153856103000

Διεύθυνση Έδρας : Κυκλάδων 106, 153 41, Αγ. Παρασκευή Αττικής