Κλειδί της επιτυχίας για κάθε οργανισμό αποτελεί η εξασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας του.

Παρακολουθούμε, συστηματικά, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τους δυνητικούς τρόπους χρηματοδότησης,

ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε και να σας προτείνουμε τον καταλληλότερο, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σας σε σχέση πάντα με το περιβάλλον δραστηριοποίησης του, την κεφαλαιακή δομή του και τις ιδιαιτερότητες που ενδέχεται να παρουσιάζει η οργάνωση του.

Εάν χρειάζεστε

  • Χρηματοδότηση στη φάση της δοκιμής – ανάπτυξης μιας ιδέας (προϊόν, υπηρεσίας), για την κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου και για  την αρχική φάση εσωτερικής οργάνωσης μιας δραστηριότητας (Seed & PreSeed Capital).
  • Χρηματοδότηση αφού έχει ολοκληρωθεί το στάδιο ανάπτυξης προϊόντος και απαιτούνται κεφάλαια για την έναρξη της εμπορικής παραγωγής και των πωλήσεων (Early Stage Capital).
  • Χρηματοδότηση στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης (παραγωγής, marketing, κοκ) της δραστηριότητάς σας (StartUp Capital).
  • Χρηματοδότηση για εξαγορά μιας δραστηριότητας από το υπάρχον management (Management BuyOut) ή μια νέα ομάδα management (Management BuyIn) ή την εξαγορά μεριδίων απερχόμενων εταίρων ή άλλου fund (Replacement).
  • Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και επέκταση ή/και τη ριζική αναδιάρθρωση (αύξηση παραγωγής / πωλήσεων, κοκ) της δραστηριότητάς σας (ExpansionDevelopment Finance).
  • Χρηματοδότηση με στόχο τη βελτίωση της θέσης σας με μείωση της δανειακής εξάρτησης (Debt Refinancing).

Έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα αντίστοιχα εργαλεία ώστε σε κάθε περίπτωση, να έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους οργανισμούς και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιδιώκουν να αντλήσουν τα απαιτούμενα για την επένδυση τους κεφάλαια, αλλά και τους δυνητικούς επενδυτές κάθε κατηγορίας σε όλα τα επίπεδα μιας διαδικασίας χρηματοδότησης.