Η οργάνωση και λειτουργία ενός οργανισμού αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία και απαιτεί ιδιαίτερες και αποτελεσματικές ενέργειες.

Αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την εύρεση και επιλογή των κατάλληλων λύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια του οργανισμού, η δυνατότητα επίτευξης αποτελεσματικών αλλαγών και η ευελιξία στην αβεβαιότητα που μπορεί να προκληθεί από κάθε εσωτερικό και εξωτερικό παράγοντα στο περιβάλλον δραστηριοποίησης του.

Ο σχεδιασμός της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης οργανωτικής δομής προϋποθέτει την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να χειριστούμε με επιτυχία κάθε ζήτημα που προκύπτει στα πλαίσια του σχεδιασμού και της εφαρμογής:

 • της οργανωτικής δομής
 • των περιγραφών των θέσεων εργασίας
 • της εργασιακής κουλτούρας
 • της στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό

Η αποτελεσματικότητα της οργανωτικής δομής διασφαλίζεται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή:

 • κατάλληλων διαδικασιών για το σύνολο των λειτουργιών
 • σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων (MIS, ERP, CRM, WMS)
 • συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP, SPC)
 • συστημάτων διοικητικών αναφορών (Management reporting)

Η διαχείριση της αλλαγής είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και των διαδικασιών ενός οργανισμού και η μετάβαση από μια υφιστάμενη σε μια μελλοντικά επιθυμητή κατάσταση.

Η επιτυχής αλλαγή απαιτεί την εμπλοκή και συμμετοχή των παραγόντων που επηρεάζονται από αυτή σε κάθε στάδιο:

 • αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης
 • καθορισμού του εύρους της αλλαγής
 • σχεδιασμού και ανάπτυξης του πλάνου διαχείρισης της αλλαγής
 • ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδίων επικοινωνίας
 • ανάπτυξης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιχείρηση, συντελώντας σημαντικά στην απόδοση της και προσδίδοντας της επιπλέον αξία.

Ο σχεδιασμός της όσο το δυνατόν περισσότερο λειτουργικής οργανωτικής δομής, η αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων στελεχών, η πολιτική αποδοχών και κινήτρων απόδοσης, η αξιολόγηση, η αναδιάρθρωση, η εκπαίδευση και η διαδοχή του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες κάθε οργανισμού που δραστηριοποιείται  σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κάθε επιχείρηση καθορίζει και αξιολογεί τους στόχους της για το ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με τους στόχους, την στρατηγική και τις επιχειρησιακές δράσεις που έχει θέσει για την συνολική της λειτουργία.

Βασικό στόχο κάθε σύγχρονης επιχείρησης και οργανισμού θα πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή δίκαιων συστημάτων ανταμοιβών και παροχών τα οποία θα βασίζονται σε αποδεκτά κίνητρα από το ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα θα εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους και τις προσδοκίες του οργανισμού.

Αποστολή μας αποτελεί η υποστήριξη κάθε οργανισμού στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου συνδράμοντας τον:

 • στην αξιολόγηση του μοντέλου απασχόλησης
 • στον καθορισμό των στόχων απασχόλησης
 • στο σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων ανταμοιβής και επιβράβευσης
 • στην διασύνδεση της απόδοσης με τα συστήματα αμοιβών και λοιπών παροχών
 • στην αξιολόγηση της απόδοσης με βάση τα οφέλη και τις ανταμοιβές

Η διαδικασία της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των οργανισμών να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες του ζωτικού κεφαλαίου τους.

Αντιλαμβανόμενοι της ανάγκης αυτής συνδράμουμε το έργο τους:

 • προσδιορίζοντας τις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες
 • καθορίζοντας τους στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων
 • αναπτύσσοντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • αξιολογώντας και βελτιώνοντας συνεχώς τα εκπαιδευτικά τους συστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους τους

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά τόσο στην βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του κάθε οργανισμού, όσο και στην ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήματός του σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Φιλοσοφία μας αποτελεί, μεμονωμένα ή στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η συνολική μέτρηση και σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των στελεχών του οργανισμού σε σχέση με

 • την επάρκεια των πόρων του
 • τους στόχους και την στρατηγική του
 • τις προσωπικές προσδοκίες των στελεχών του
 • τα κίνητρα και τα συστήματα ανταμοιβής του
 • τις ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του
 • των τεχνικών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλής απόδοσης

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης, απαιτεί εμπειρία και εξειδικευμένες ικανότητες όσον αφορά, την προσεκτική συλλογή της ακριβούς και στοχευόμενης πληροφορίας αλλά και την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων ειδικών μετρήσεων, ενώ επιπλέον προϋποθέτει την διασφάλιση της εχεμύθειας εντός και εκτός του οργανισμού.