Σκέφτεστε να αναπτύξετε μια νέα επιχειρηματική ιδέα;

Νοιώθετε ότι χρειάζεστε υποστήριξη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σας;

Σχεδιάζετε ένα νέο επενδυτικό πλάνο;

Θέλετε να αξιολογήσετε μια επένδυση;

• Εντοπίζετε κενά στη λειτουργία της επιχείρησης σας;

• Σκέφτεστε ότι η επιχείρηση σας έχει περιθώρια βελτίωσης αλλά χρειάζεστε υποστήριξη στην οργάνωση της;

• Νοιώθετε ότι θέλετε υποστήριξη στην καθημερινή διαχείριση της δραστηριότητάς σας;

Αναζητάτε χρηματοδότηση για το επενδυτικό πλάνο ή την επιχειρηματική ιδέα σας;

Θέλετε να εκτιμήσετε την αξία της δραστηριότητας ή της επιχείρησης σας;

Ενδιαφέρεστε για επενδυτικές ευκαιρίες ή εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης;

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις αξιοποίησης
των ευκαιριών που παρουσιάζονται για τη δραστηριότητα σας,
ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η αξία της

Εκπόνηση Αναπτυξιακών Μελετών Τοπικής - Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εκπόνηση – Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης Δήμων & Περιφερειών

 

Εκπόνηση Μελετών Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

 

Εκπόνηση- Παρακολούθηση  Σχεδίων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

Μελέτες Αξιολόγησης Έργων, Δράσεων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Αξιολόγηση Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Σχεδίων

Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων

 

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Leader/CLLD) και Αναπτυξιακούς Νόμους

 

Μελέτες Αξιολόγησης Έργων, Δράσεων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων & Περιφερειών

Χρηματοδότηση Αναπτυξιακών & Επενδυτικών Σχεδίων

Εκπόνηση Μελετών για ένταξη σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, κοκ)

 

Εκπόνηση Μελετών για ένταξη σε Αναπτυξιακούς Νόμους

 

Εκπόνηση Μελετών για Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

 

Αξιοποίηση Εναλλακτικών Πηγών Χρηματοδότησης (Venture Capitals, Business Angels, Crowd Funding)

Διαχείριση Έργων

Παρακολούθηση – Υλοποίηση Έργων, Δράσεων, Επιχειρησιακών Σχεδίων Ιδιωτικών & Δημόσιων Φορέων

 

Τεχνική Υποστήριξη για το Σχεδιασμό, Ωρίμανση, Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων (ΕΣΠΑ,  Εθνικά Προγράμματα, ΣΔΙΤ, κοκ)

 

Επίβλεψη, Διαχείριση Ενταγμένων Έργων σε Αναπτυξιακά & Επενδυτικά Προγράμματα

Εσωτερικός Έλεγχος

Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή – Ανάπτυξη Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

 

Εκπόνηση Διαχειριστικών Ελέγχων & Ειδικών Ελέγχων Συμμόρφωσης

 

Έλεγχος Πιστοποίησης Δαπανών Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Αναπτυξιακούς Νόμους

Ανάπτυξη & Οργάνωση - Αναδιοργάνωση Δραστηριοτήτων

Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας

 

Εκπόνηση Μελετών Στρατηγικού – Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

 

Εκπόνηση Μελετών Αξιολόγησης – Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων & Δραστηριοτήτων

 

Εκπόνηση Μελετών Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Βελτίωση Αποδοτικότητας

Σύνταξη – Παρακολούθηση Προϋπολογισμών & Ταμειακών Προγραμμάτων

 

Εκπόνηση Μελετών Αξιολόγησης / Αναδιάρθρωσης Κέντρων Κόστους και Πηγών Εσόδων

 

Ανάπτυξη – Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Λειτουργικών Διαδικασιών (Κοστολόγησης, Προμηθειών, κοκ)

Εκτιμήσεις Αξίας - Αποτιμήσεις

Μελέτες Αποτίμησης Επενδύσεων / Επιχειρήσεων / Οργανισμών / Δραστηριοτήτων

 

Μελέτες Αποτίμησης Άυλων Στοιχείων Ενεργητικού (Επωνυμίες, Εμπορικά Σήματα, Πελατολόγιο, Άδειες Χρήσης, κοκ)

 

Μελέτες Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας Ιδιωτικών & Δημόσιων Φορέων

Αποστολή μας είναι να δίνουμε συνεχώς  αξία στους επιλεγμένους πελάτες μας 

Με τη συνδρομή έμπειρων επαγγελματιών και των κατάλληλων για κάθε περίπτωση εργαλείων, παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, υψηλής αξίας, εστιάζοντας πάντα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επιδιώξεις των πελατών μας.

NEWS CENTER

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
OIKONOMIA
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΣΜΟΣ