Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης ενός οργανισμού ή μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή και της συνέχισης τους.

Μελετώντας τη σκοπιμότητα ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου, εξετάζεται εάν και κατά πόσο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή και να υιοθετηθεί από τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς στους οποίους θα απευθυνθεί κατά την υλοποίηση του ο οργανισμός, αλλά και να επιτελέσει κάποιο επιζητούμενο σκοπό εντός του οργανισμού.

Με τον όρο βιωσιμότητα, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ενός οργανισμού να σχεδιάσει και να εκτελέσει όλα όσο προβλέπονται στο εξεταζόμενο επενδυτικό του πλάνο, καταστώντας το βιώσιμο και προσοδοφόρο, ούτως ώστε να αποσβέσει το επενδυτικό κόστος και να αποφέρει κέρδη.

Η ομάδα των μελετητών μας, εστιάζοντας στα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά τόσο της αγοράς όσο και του οργανισμού, αλλά και τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες του, καθώς και τις προοπτικές ή τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, είναι σε θέση να προβλέψει:

  • τα οικονομικά του αποτελέσματα
  • τις αναμενόμενες ταμειακές του ροές
  • τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίων
  • τη δυνατότητα ή μη εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων και την ενδεχόμενη ανάγκη αναδιάρθρωσής τους