Η έλλειψη έμψυχου δυναμικού και υλικών πόρων, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζει τις διοικήσεις οργανισμών να αναθέτουν την υλοποίηση ή την παρακολούθηση σημαντικών έργων σε στελέχη, τα οποία λόγω του ότι δεν διαθέτουν είτε τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία είτε τις σχετικές δεξιότητες, δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν τελικά στις αρμοδιότητες τους.

Λόγω της παραπάνω πρακτικής, ένα μεγάλο ποσοστό έργων εγκαταλείπονται πριν την ολοκλήρωσή τους ή ολοκληρώνονται αλλά χωρίς να ικανοποιούν τις προσδοκίες των οργανισμών.

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και υλοποίηση ενός έργου προϋποθέτει:

 • την κατάστρωση των απαιτούμενων στρατηγικών και σχεδίων δράσης
 • την κατάρτιση εφικτών χρονοδιαγραμμάτων
 • τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων
 • το μεθοδικό προγραμματισμό ανθρωπίνων και λοιπών πόρων
 • τον έλεγχο και την διαχείριση των πιθανών κινδύνων σε κάθε φάση του έργου
 • τη διαρκή αξιολόγηση και τον εντοπισμό διορθωτικών ενεργειών
 • την αποτελεσματική παρακολούθηση του κόστους
 • τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ όλων των μερών του έργου
 • την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας

Επιλέγοντας έναν συνεργάτη με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων (project management), τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διασφαλίζεται:

 • η αποδοτική χρήση πόρων μέσω της κατεύθυνσης τους σε ενεργά έργα
 • ο σαφής και επαρκής προσδιορισμός των έργων και των απαιτήσεων τους
 • ο άρτιος σχεδιασμός του έργου και των σχετικών υποέργων
 • ο αποτελεσματικός συντονισμός των φάσεων του έργου
 • η έγκαιρη και εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του έργου και των σχετικών υποέργων
 • το ποιοτικό αποτέλεσμα του έργου στο σύνολο του
 • η εκτέλεση του έργου χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού