Οι εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) αποτελούν έναν τρόπο χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης.

Επιπλέον, το venture capital χρησιμοποιείται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής ιδιοκτησίας είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε ομάδες στελεχών των εταιρειών (management buy-outs), προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Το venture capital στηρίζει τις ανάγκες δυναμικών και γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών που χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, δημιουργώντας μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης και σε συνεργασία και με άλλους επενδυτές, εφόσον αυτό απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη.

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων γίνονται συνέταιροι στην επιχείρηση, αφού μοιράζονται τόσο τους κινδύνους όσο και τις επιτυχίες. Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων παρέχουν συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων με βάση την εμπειρία που διαθέτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν εκτεταμένα δίκτυα επαφών σε διάφορους κλάδους, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για μια επιχείρηση σε θέματα προσέλκυσης πελατών, πρόσληψης στελεχών, καθώς και αναζήτησης στρατηγικών συμμάχων και επενδυτών.

Οι αποδόσεις στις οποίες αποβλέπουν οι εταιρείες venture capital είναι ανάλογες του επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι ιδιώτες, συνήθως πρώην και νυν στελέχη επιχειρήσεων, που επενδύουν μέρος της προσωπικής τους περιουσίας σε νέες δυναμικές επιχειρήσεις συμμετέχοντας στο κεφάλαιό τους και αναλαμβάνοντας να τις στηρίξουν και με συμβουλευτική παρακολούθηση κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας χρησιμοποιώντας την προσωπική τους επαγγελματική εμπειρία.

Σε αυτούς μπορούν να προστεθούν και τα ανεπίσημα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον, τους φίλους και τους ιδρυτές του οργανισμού (τα περίφημα 3Fs).

Η συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης κατευθύνεται συνήθως στα αρχικά στάδια γένεσης μιας επιχειρηματικής ιδέας, στα στάδια της σποράς και της εκκίνησης (seed, pre-seed, start-up finance) και είναι σαφώς μικρότερη από αυτήν που συνήθως παρέχουν οι εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals).

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι έμπειροι επιχειρηματίες που επενδύουν κεφάλαια με αντάλλαγμα μετοχές και οι οποίοι εμπλέκονται προσωπικά στη διοίκησης της επιχείρησης στην οποίας επενδύουν.

Επιδίωξη μας αποτελεί η διαρκής αναζήτηση Επιχειρηματικών Αγγέλων σε όλη την επικράτεια και τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού και η διασύνδεση τους με τις πολλά υποσχόμενες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν την απαιτούμενη χρηματοδότηση στα πρώτα τους βήματα, ώστε στα πλαίσια γόνιμων συνεργασιών να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσμτα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας οργανισμού στην σημερινή σύγχρονη εποχή, δίνει το έναυσμα για έναν σχετικά νέο και εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα να κατευθυνθούν προς την πραγματική οικονομία ανενεργά στην πλειοψηφία τους έως και σήμερα κεφάλαια.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ασφαλή, αξιόπιστη και ευέλικτη πρακτική χρηματοδότησης μέσω μιας άτυπης κεφαλαιαγοράς όπου μικροί επενδυτές τοποθετούν τα διαθέσιμα κεφάλαια τους σε αναπτυσσόμενους οργανισμούς με στόχο την αποκομιδή υπεραξιών.

Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί μικρές πλατφόρμες ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία των διαδικασιών αλλά και η αμεσότητα στην πληροφόρηση και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται.

Με την ανάπτυξη και προώθηση του συγκεκριμένου εργαλείου, στοχεύουμε να καλύψουμε το κενό χρηματοδότησης που προκύπτει συνήθως στα αρχικά στάδια κυρίως σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω του ρίσκου που ενδέχεται να παρουσιάσουν οι συγκεκριμένες ιδέες αλλά και λόγω του ότι απαιτούνται κεφάλαια μεγαλύτερα από αυτά που διαθέτουν οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι και μικρότερα από αυτά που συνήθως προσφέρουν οι εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals).

Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπου ένα επενδυτικό σχέδιο ή μια δραστηριότητα δύναται να υλοποιηθεί με τη συμμετοχή Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων, σημαντική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης αποτελούν οι

Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), βασίζονται στη συνεργασία των πόρων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη δημιουργία υποδομών και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τα ΣΔΙΤ επικεντρώνονται στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσω ενεργούς συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, έργα δημόσιων υποδομών, με καλά δομημένες συμβάσεις συμπράξεων, μπορούν να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να λειτουργούν από ιδιωτικές εταιρίες. Έτσι τα έργα ΣΔΙΤ αποτελούν μια εναλλακτική μέθοδο για να επιτευχθεί το βέλτιστο μίγμα μεταξύ των ιδιωτικών και κρατικών κεφαλαίων.

Η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το σύνολο των κινδύνων και υποχρεώσεων επιμερίζεται με τον δημόσιο τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται η καταβολή τιμήματος από τον χρήστη προς τον ιδιωτικό φορέα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε άλλες όμως περιπτώσεις αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει (υποδομές σε σχολεία ή νοσοκομεία).

Τα ΣΔΙΤ δίνουν σημαντική ώθηση στην επιχειρηματικότητα και δημιουργούν νέες μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς επιτυγχάνεται:

  • αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας του ιδιωτικού τομέα
  • προσέλκυση νέων πηγών (ιδιωτικών) κεφαλαίων
  • αποτελεσματικότερη κατανομή και διαχείριση κινδύνων
  • ενίσχυση καινοτομιών, επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και παραγωγικότητας
  • εφαρμογή ρεαλιστικού προϋπολογισμού κόστους και χρονοδιαγράμματος

Αξιολογούμε τις ανάγκες επιλεγμένων φορέων του Δημοσίου και αναζητούμε τους κατάλληλους ιδιώτες επενδυτές, ώστε με κάθε ΣΔΙΤ να επιτυγχάνεται η άριστη δυνατή ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής χρησιμότητας και της χρηματοοικονομικής κερδοφορίας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ενημερωθείτε τώρα εκτενέστερα για τα ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης και τους ενδεχόμενους τρόπους αξιοποίησης τους

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναπτυξιακός Νόμος Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.