Σε αρκετές περιπτώσεις δίνεται η ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και κάθε είδους οργανισμούς, να έχουν μια σημαντική οικονομική υποστήριξη, μέσα από τα Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επενδυτικά τους σχέδια.

Αποστολή μας αποτελεί, αρχικά η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων και οργανισμών σχετικά με τα προγράμματα που ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν και σε επόμενο στάδιο η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα στάδια προετοιμασίας, υποβολής, υλοποίησης και συνεχούς παρακολούθησης της πορείας των εργασιών τους στο πλαίσιο των προγραμμάτων που συμμετέχουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρτια υλοποίηση και ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί.

Έτσι κάθε οργανισμός εξασφαλίζει:

  • διαρκή και αξιόπιστη ενημέρωση για τους τρόπους, τις προϋποθέσεις και τους όρους της χρηματοδότησης
  • άμεση ανάπτυξη, σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια τήρησης του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος
  • ολοκληρωμένη παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
  • δυνατότητα παροχής συμβουλών και υποστήριξης μετά την υποβολή και ένταξη της επενδυτικής πρότασης
  • υποστήριξη κατά τη διάρκεια του τελικού ελέγχου και της έκθεσης τελικής αξιολόγησης

Με την κατάλληλη οργάνωση και εξειδικευμένους συνεργάτες, είμαστε σε θέση να συνδυάζουμε τον χαρακτήρα και τα κριτήρια του κάθε προγράμματος με τα βασικά στοιχεία των οργανισμών έτσι ώστε η πληροφόρηση και οι υπηρεσίες που παρέχουμε να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τον χαρακτήρα του κάθε οργανισμού.

Ενημερωθείτε τώρα εκτενέστερα για τα ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης και τους ενδεχόμενους τρόπους αξιοποίησης τους

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2021-2027

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναπτυξιακός Νόμος Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.