Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, αποτελεί το μέσο με το οποίο κάθε οργανισμός επιδιώκει να υλοποιήσει το στρατηγικό του σχεδιασμό και συνεπώς τους στόχους που έχει καθορίσει.

Παράλληλα, αποτελεί ένα εργαλείο παρακολούθησης της λειτουργίας του οργανισμού και συνεπώς την πιο εύκολη αναγνώριση των ανταγωνιστικών συνθηκών, των προωθητικών ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

Η τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος και φυσικά η συνεχής παρακολούθηση και ο ανασχεδιασμός του, όταν αυτός καθίσταται επιβεβλημένος, είναι συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν την επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδιασμού από την αρχή μέχρι το τέλος.

Με την συνδρομή των κατάλληλων επαγγελματιών και μεθοδολογιών, συντάσσουμε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων κάθε οργανισμού, με άξονα τα παρακάτω κύρια σημεία και αναλύοντας τις επιμέρους κατηγορίες:

 • ανάλυση προσφοράς και ζήτησης
 • δομή οργανισμού και μέγεθος σε συνάρτηση με το περιβάλλον αγοράς
 • ανάλυση υπάρχοντος και μελλοντικού ανταγωνισμού
 • εμπόδια εισόδου σε υπάρχουσες και νέες αγορές
 • τμηματοποίηση αγορών βάσει αναγκών
 • κατηγοριοποίηση αναγκών
 • διαδικασίες ικανοποίησης πελατών
 • ανάλυση παραγόντων επιρροής
 • ποιοτικά χαρακτηριστικά και τιμολογιακή πολιτική
 • χτίσιμο αξίας προϊόντων/υπηρεσιών
 • εμπορική πολιτική τιμών και εκπτώσεων
 • πολιτική εισπράξεων
 • στρατηγική προβολής και προώθησης
 • μέθοδοι και δίκτυα διανομής
 • πολιτική προϊόντων και υπηρεσιών
 • ανάλυση διευρυμένου, δυνητικού, αναμενόμενου και βασικού προϊόντος
 • ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
 • οργανωτικές λειτουργίες
 • ανάπτυξη διαδικασιών λειτουργίας
 • ανάπτυξη υποδομών
 • οικονομική διαχείριση
 • έλεγχος αποτελεσμάτων
 • κόστος επένδυσης
 • κόστος λειτουργίας
 • έσοδα λειτουργίας
 • ταμειακές εισροές
 • αποτελέσματα και δείκτες

Ουσιαστικά, κάθε οργανισμός καταρτίζοντας το επιχειρηματικό του σχέδιο, ωφελείται πολλαπλώς, αφού έχει τη δυνατότητα:

 • να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς,
 • να αναλύσει το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του
 • να χαράξει τις στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων του
 • να εκφράσει τις προοπτικές και την αναπτυξιακή του δυνατότητα
 • να αξιολογήσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση
 • να  κατανοήσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών του
 • να  διερευνήσει τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών του
 • να τεκμηριώσει την πορεία των μεγεθών και της κερδοφορίας του
 • να συμβάλει στην δομή και την οργάνωση του
 • να ενισχύσει την ορθή λήψη αποφάσεων