Οι επιχειρήσεις στην καθημερινότητα τους αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προκλήσεις, ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο που καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό την ύφεση.

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν περιθώρια βελτίωσης κυρίως στους τομείς της οργάνωσης, της διαχείρισης και της τεχνολογίας, αρκεί να κατορθώσουν να συντονίσουν κατάλληλα την προσφορά και την ζήτηση, σε συνεργασία με τους σημαντικούς πελάτες και προμηθευτές και αξιοποώντας στο μέγιστο το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες τους.

Εστιάζοντας τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα, όσο και στις διαδικασίες, τι δομές και την τεχνολογία εξασφαλίζεται η διαχείριση της απόδοσης και τα σημαντικά οφέλη για την βελτίωση της κερδοφορίας και την προοπτική ανάπτυξης.

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση κάθε οργανισμός θα πρέπει να κατευθυνθεί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, προς ολοκληρωμένες λύσεις όπως:

  • τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των σημαντικών σημείων οικονομικής και λειτουργικής απόδοσής, με στόχο την αξιολόγηση τους και την πρόταση συγκεκριμένων τρόπων βελτίωσης τους
  • τη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων μέτρησης της αποδοτικότητας με στόχο την βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας
  • τη διασύνδεση των στόχων του οργανισμού με την αξιολόγηση των εργαζομένων και το σύστημα αμοιβών ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής βελτίωση
  • το σχεδιασμό ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης γνώσης και την καθιέρωση τακτικής διαδικασίας σύνταξης και υποβολής αξιόπιστων εκθέσεων πληροφόρησης, με στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης και την εφαρμογή των προτεινόμενων βελτιώσεων

Η βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού απαιτεί έμπειρους συμβούλους με πιστοποιημένες ικανότητες και τεχνογνωσία που θα εντοπίσουν και θα ενεργοποιήσουν τα αντιπαραγωγικά σημεία ώστε να επιτύχουν εξοικονόμηση και αποδοτικότητα βελτιώνοντας την παραγωγικότητα τους.

Οι παρακάτω υπηρεσίες μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα στο μέγεθος αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού και να συνεισφέρουν μεταξύ άλλων στην αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία του.

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) επιτρέπει στον επιχειρηματία να μετράει συστηματικά την απόδοση της επιχείρησης του σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές, ανακαλύπτοντας τις αδυναμίες του και τους πιθανούς κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα δυνατά του σημεία.

Η αποτελεσματική σύγκριση των λειτουργιών επιταγχύνει την διαδικασία βελτίωσης και βοηθάει την επιχείρηση :

– να καταγράφει και να αξιολογεί την παρούσα κατάσταση
– να προσδιορίζει τους στόχους μιας μελλοντικής κατάστασης
– να επιλέγει προσωρινές λύσεις και
– να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα αναπτυξιακές ευκαιρίες

Αποτελέσματα του Benchmarking είναι αφενός η κατανόηση των αδυναμιών κάθε επιχείρησης ή του οργανισμού και αφετέρου η ακριβής ποσοτική επισήμανση των ορίων βελτίωσής της.

Η αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην απόδοση μιας επιχείρησης.

Στόχος είναι ο εντοπισμός της αιτίας κάθε δυσλειτουργίας και η αναζήτηση λύσεων για την αποκατάσταση της, ώστε η επιχείρηση να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως:

– τον έλεγχο του κόστους
– την αποδοτική διαχείριση κεφαλαίων
– τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών
– τη βελτίωση της ποιότητας και συνεπώς της ικανοποίησης των πελατών
– την αύξηση των εσόδων
– την ορθή διαχείριση χρόνου
– την προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
– τη μείωση του όγκου και του κόστους των συναλλαγών
– τη μείωση του χρόνου παραγωγής
– την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων
– την ελαχιστοποίση του επιχειρηματικού ρίσκου
– την αξιοπιστία των προμηθειών
– τη μείωση του κινδύνου επιλογής προμηθευτών
– την ευελιξία και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του επιχειρηματικού σχεδιασμού
– την αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας
– την αποτελεσματική εξωτερίκευση λειτουργίων (Outsourcing Services)

Η διαχείριση του κόστους είναι μια διαδικασία που εστιάζει στον εντοπισμό των σημείων που επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία της επιχείρησης και με τα κατάλληλα εργαλεία επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διαχείριση τους και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Με την διαρκής επισκόπιση της οικονομικής και λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών διαδικασιών και των υφιστάμενων τεχνολογικών μέσων, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ξεκάθαρα από ποιες δραστηριότητες κερδίζει χρήματα και από ποιες χάνει, ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσει ή να αναθεωρήσει τους στόχους, την στρατηγική και την επιχειρησιακή της δράση, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και συγκεκριμένα:

– τη μείωση του λειτουργικού κόστους στο ελάχιστο
– την καθιέρωση κουλτούρας περιορισμού του κόστους
– την επιτάγχυνση της βελτίωσης των λειτουργικών διαδικασιών
– την καλύτερη κοστολόγηση
– τη βελτίωση της κερδοφορίας
– τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο συντομότερο χρονικό διάστημα
– τη βελτίωση των ταμειακών ροών
– την μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών

Το δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργεί την ανάγκη σε έναν οργανισμό να παρακολουθεί συνεχώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον του στην αγορά και να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους κρίση που ενδέχεται να προκληθεί.

Η κρίση είναι ένα σημαντικό και απρόβλεπτο γεγονός, που μπορεί να συμβεί σε έναν οργανισμό χωρίς προειδοποίηση οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Μπορεί να συμβεί σε κάθε οργανισμό, μικρό ή μεγάλο, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Μια κατάσταση κρίσης αποτελείται πάντα από τα ίδια δομικά στοιχεία, δηλαδή την απειλή, την απώλεια ελέγχου και τις έμμεσες και άμεσες συνέπειες, το μέγεθος και η διάρκεια των οποίων συνθέτουν και προσδιορίζουν τη σοβαρότητα και τα αποτελέσματά της.

Η Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) αποτελεί μια διεργασία, στην οποία ενσωματώνονται το σύνολο των προληπτικών, παρεμβατικών και συντονιστικών ενεργειών, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια ανεπιθύμητη κατάσταση, από μεμονωμένα άτομα ή συγκροτημένες ομάδες, και έχουν στόχο τη προσπάθεια άμβλυνσης των δυσμενών αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της στον οργανισμό και το ευρύτερο περιβάλλον του.

Αποτελέι δηλαδή μια δυναμική και συνεχής διεργασία, η οποία αρχίζει πριν την εμφάνιση του ανεπιθύμητου γεγονότος και «τελειώνει» με εκ νέου προετοιμασία και αναθεώρηση των σχεδίων ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή του, ή να επιτευχθεί με τον σωστό σχεδιασμό η ανάδειξη ενδεχομένως της θετικής πλευράς του.

Η πρόβλεψη και αξιοποίηση μιας κρίσης είναι ευθύνη και προνόμιο όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία ενός οργανισμού. Η πρόβλεψη και οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποσόβηση μιας κρίσης, είναι ισοδύναμες με τον τρόπο που αποφεύγουμε άλλα γεγονότα στη καθημερινή μας ζωή. Η γνώση μας δίνει το αποτέλεσμα της σωστής αντίδρασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών.

Με την κατάλληλη μεθοδολογία κατευθύνουμε κάθε αλλαγή στην λειτουργία, την πολιτική, τη τεχνολογία και την οργάνωση της επιχείρησης, διευκρινίζοντας ξεκάθαρα τι πρέπει να αλλάξει ώστε να βελτιωθεί η απόδοση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα αποτελέσματα που θα προκύψουν για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη.

Η διαδικασία της αναδιοργάνωσης σε κάθε επίπεδο (επιχείρησης, δραστηριότητας, διαδικασίας) στοχέυει στο να κάνει μια επιχείρηση περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική σε σχέση με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται και να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της.

Λαμβάνοντας υπόψη κάθε ιδιαιτερότητα στο περιβάλλον της επιχείρησης, δημιουργούνται μια σειρά από λύσεις αναδιοργάνωσης, εστιάζοντας:

– στην βελτίωση της αποδοτικότητας
– στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης
– στην διασφάλιση της ρευστότητας
– στην βιώσιμη διαχείριση των χρεών
– στην αποδοτική διαχείριση απαιτήσεων και υποχρεώσεων
– στην δημιουργία αξίας και προοπτικής εξαγορών και συγχωνεύσεων
– στο ανθρώπινο δυναμικό και τις λειτουργικές διαδικασίες
– στα συστήματα ελέγχου.