Αποστολή μας είναι η επίτευξη εύρυθμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας για κάθε οργανισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του.

Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών μας στοχεύει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας, με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για όλα τα μέρη, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της αξίας των οργανισμών τους.

Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία των συνεργατών μας, επικεντρώνουμε την δράση μας στην ποιότητα και την ακρίβεια των οικονομικών στοιχείων, στην αποφυγή δαπανηρών και επιζήμιων χρηματοοικονομικών διαχειριστικών λαθών και την μεγιστοποίηση των κερδοφόρων ευκαιριών με εύστοχες επενδυτικές αποφάσεις.

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση σε επιλεγμένους πελάτες σε χρηματοοικονομικά θέματα που τους απασχολούν σε περιόδους ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους.

Η κατάρτιση αναλυτικού και αξιόπιστου προϋπολογισμού επιτρέπει σε έναν οργανισμό να ξεπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ενδεχόμενα προβλήματα της χαμηλής λειτουργικής κερδοφορίας, του υψηλού κόστους πωληθέντων και του λοιπού λειτουργικού κόστους, αλλά και πολλά από τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στο αβέβαιο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον την σημερινή κρίσιμη εποχή.

Ο προϋπολογισμός είναι σημαντικός για την μετατροπή των στόχων της διοίκησης, σε σχέδια και δράσεις. Μέσω αυτού, η διοίκηση, μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία της οργάνωσης σχετικά με αποφάσεις κατανομής των πόρων αλλά και το επίπεδο επιδόσεων που αναμένονται από αυτούς. Όσο πιο σαφής είναι η παρουσίασή του, τόσο πιο κατανοητός και επιτυχής είναι ο προϋπολογισμός σε όλα τα επίπεδα.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν αποτελεί στατική, αλλά διαρκής διαδικασία. Αναλαμβάνοντας την κατάρτιση του γενικού αλλά και των επιμέρους προϋπολογισμών του οργανισμού σας, ουσιαστικά σας παρέχουμε:

 • αξιόπιστη εκτίμηση και ακριβή υπολογισμό των εσόδων και δαπανών του οργανισμού
 • ορθή και έγκαιρη πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών για το μέλλον
 • έγκαιρο εντοπισμό των αποκλίσεων, του εύρους και των αιτιών τους, από τους στόχους
 • μύηση και ευθυγράμμιση των στελεχών του οργανισμού στους στόχους του
 • αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού
 • ορθή κατανομή των πόρων σε ανταγωνιστικές μεταξύ τους δραστηριότητες
 • αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων των οργανωτικών μονάδων και των διαχειριστών τους
 • συσχετισμό της απόδοσης με ανάπτυξη κίνητρων για αύξηση σε κάθε επίπεδο

Η κατάρτιση του ταμειακού προγράμματος, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο διαχείρισης της ρευστότητας ενός οργανισμού, καθώς η επαρκής ρευστότητα είναι το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό ενός υγιούς και άριστα διοικούμενου οργανισμού και επηρεάζεται άμεσα εκτός από τα έσοδα, τα έξοδα και τις επενδύσεις του και από την πολιτική των πληρωμών και των εισπράξεων του.

Στην πράξη, ένας οργανισμός μπορεί να εμφανίζει ισχυρές πωλήσεις και συγκρατημένα λειτουργικά κόστη, αλλά χαμηλή κερδοφορία και κακή ρευστότητα. Αυτό συνήθως συμβαίνει, διότι ενδεχομένως οι λογαριασμοί των πελατών, των αποθεμάτων και των λοιπών χρεωστών παρουσιάζουν μεγάλα υπόλοιπα, ενώ αντίστοιχα τα υπόλοιπα των λογαριασμών των προμηθευτών και των λοιπών πιστωτών είναι μικρά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλος σε χρονική διάρκεια κύκλος κεφαλαίου κίνησης αφού ο οργανισμός αργεί να εισπράξει αλλά πληρώνει νωρίς τις υποχρεώσεις του και επομένως να προκύπτει η ανάγκη λήψης ξένων κεφαλαίων τα οποία αυξάνουν το χρηματοοικονομικό κόστος και επιβαρύνουν την κερδοφορία του.

Με την παρουσία μας και τα κατάλληλα εργαλεία, ενισχύουμε σε τακτική βάση την ικανότητα του οργανισμού να προβλέψει ποιο είναι το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης σε ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία ή ακόμα και σε ημερήσια βάση για τη λειτουργία του και παράλληλα να αναπτύσσει τις κατάλληλες πρακτικές, ώστε:

 • να αυξάνει τις υγιείς πωλήσεις, να περιορίζει τους προβληματικούς χρεώστες του και συνεπώς να μειώνει τις επισφάλειες του
 • να προγραμματίζει τον τρόπο διαχείρισης των εισπράξεων και των πληρωμών
 • να εντοπίζει έγκαιρα τις πηγές προβλημάτων ρευστότητας και να αναπτύσσει πρακτικές βελτίωσης της
 • να καθορίζει τα πιστωτικά όρια και τα πλαφόν των πελατών με παράλληλη τακτική αξιολόγηση τους
 • να παρακολουθεί και να βελτιώνει την πιστοληπτική του εικόνα προς τους προμηθευτές και τους λοιπούς χρηματοδότες του
 • να προβλέπει αξιόπιστα τις ταμειακές του ροές
 • να επιλέγει έγκαιρα τις πιο συμφέρουσες πηγές χρηματοδότησης
 • να ελαχιστοποιεί το χρηματοοικονομικό κόστος
 • να μετατρέπει το λογιστικό του κέρδος σε αποδοτικό ταμειακό απόθεμα
 • να εξασφαλίζει τη λειτουργική του επάρκεια και τη βιωσιμότητα του

Η μηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία οικονομική παρακολούθηση αποτελεί το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή, την ανάλυση και την αξιολόγηση των οικονομικών μεγεθών και το κατά πόσο αυτά ανταποκρίνονται στον αρχικό επιχειρηματικό και ταμειακό σχεδιασμό του οργανισμού.

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες στην λειτουργία κάθε ορφανισμού, αναπτύσσουμε εργαλεία διαρκούς ανάλυσης και παρακολούθησης για τα κυριότερα σημεία και συγκεκριμένα για:

 • τα οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη του οργανισμού
 • τα περιθώρια κέρδους και κόστους για κάθε προϊόν ή υπηρεσία
 • το κόστος και τη διαχείριση των αποθεμάτων
 • την πορεία των δαπανών και το συσχετισμό τους µε τα έσοδα
 • το σύνολο των αριθμοδεικτών λειτουργίας, ρευστότητας, αποδοτικότητας κ.α.
 • το νεκρό σημείο του οργανισμού
 • την πορεία των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων
 • τους χρόνους των εισπράξεων και των πληρωμών
 • την κεφαλαιακή διάρθρωση του οργανισμού και των εμπλεκόμενων μερών του
 • την εξέλιξη και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού
 • την απόδοση των συνολικών και των ιδίων κεφαλαίων
 • την αποδοτικότητα σε σχέση με ομοειδής επενδύσεις
  τον φορολογικό σχεδιασμόΜε την συνεχή παρακολούθηση των παραπάνω σημείων, εντοπίζονται άμεσα ενδεχόμενες δυσλειτουργίες και δρομολογούνται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, μέσω των οποίων θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στην διαχείριση του κάθε οργανισμού

Η σωστή κοστολόγηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες για την διοίκηση ενός οργανισμού. Ο λάθος υπολογισμός του κόστους δεν στερεί από τον οργανισμό, την δραστηριότητα, το προϊόν η την υπηρεσία αντίστοιχα, απλά μια υπεραξία, αλλά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία και την βιωσιμότητα της μακροχρόνια.

Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να συμβεί σε έναν οργανισμό, ο οποίος θεωρητικά δραστηριοποιείται σε μια αγορά με ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους αλλά στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο, εξαιτίας ενός λάθος υπολογισμού. Ακόμα χειρότερη μπορεί να γίνει η οικονομική του κατάσταση, στην περίπτωση που πάνω στο θεωρητικό αυτό ποσοστό κέρδους υπολογιστεί και κάποια συγκεκριμένη έκπτωση.

Η τακτική παρακολούθηση της διαδικασίας κοστολόγησης από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες εξασφαλίζει την ορθότητα της, ενώ σε κάθε περίπτωση ζημιογόνου εφαρμογής, εντοπίζει τα προβληματικά σημεία και προωθεί τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε να διασφαλιστεί ο εξορθολογισμός της.

Επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοστολόγησης με

 • την ορθή και σε βάθος ανάλυση του
 • τον σαφή προσδιορισμό του ποσοστού κέρδους ανά αντικείμενο κοστολόγησης
 • την ανάλυση των σχετικών οικονομικών στοιχείων του ανταγωνισμού
 • την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων κοστολόγησης
 • την διαρκής αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας του

Στα πλαίσια της οικονομικής παρακολούθησης ενός οργανισμού, συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση της λειτουργίας των λογιστικών του υπηρεσιών και συνήθως, ανάλογα με το μέγεθος και την δομή του, επιπλέον και η παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των φορολογικών του υποχρεώσεων.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες συνήθως επιβαρύνονται με μεγάλο έργο, τόσο λόγω του όγκου του όσο και λόγω της σημαντικότητας του κυρίως εξαιτίας του ασταθούς και πολύπλοκου νομοθετικού περιβάλλοντος αλλά και των συνεχών τροποποιήσεων και προσθηκών της ελληνικής νομοθεσίας.

Ουσιαστικά, ο οργανισμός με την διαρκή επίβλεψη των συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους κατάλληλους επαγγελματίες, εξασφαλίζει:

 • την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών του
 • τη συμμόρφωση του με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και κανονισμούς
 • την πλήρης αξιοποίηση όλων των επιλογών για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της φορολογικής επιβάρυνσης
 • τον έγκαιρο και αξιόπιστο προ-φορολογικό έλεγχο
 • τον εντοπισμό των προβληματικών πεδίων και την βελτίωση τους
 • την διαφάνεια των διαδικασιών και τα συμφέροντα του