Η αξιολόγηση επενδύσεων είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία που εμπεριέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και ρίσκου.

Για τον λόγο αυτό κάθε αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στη βαθιά κατανόηση του οργανισμού και του περιβάλλοντός του καθώς και σε θέματα στρατηγικής που η επιχείρηση, με υποκειμενικό τρόπο, θέτει ως βάση.

Στόχος των συνεργατών μας είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών σε κάθε οργανισμό, ώστε να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές συστηματοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των διαφόρων επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Έτσι θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα επιλογής σχετικά με το ποιες επενδύσεις θα υλοποιηθούν και ποιες θα αναβληθούν ή θα αποφευχθούν εντελώς, στην περίπτωση όπου το ύψος των αναγκαίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Η απόφαση για την σειρά υλοποίησης των επενδύσεων, κάτω από συνθήκες περιορισμένων κεφαλαίων, είναι κρίσιμη για τη μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης και κατ’ επέκταση για τη μελλοντική κεφαλαιακή απόδοση της, καθώς λανθασμένες επιλογές μακροπρόθεσμα ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και την ίδια την ύπαρξη της.

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης το οποίο αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο τις υπάρχουσες και νέες επενδυτικές ευκαιρίες με τη χρήση ενός γενικευμένου μοντέλου λήψης αποφάσεων που εστιάζεται :

 • αξιολόγηση εναλλακτικών στόχων της επένδυσης
 • προϋπολογισμός των κεφαλαιουχικών δαπανών
 • καθορισμός της στρατηγικής της επένδυσης
 • διερεύνηση των μεταβλητών του οικονομικού περιβάλλοντος
 • επισκόπιση συνιστωσών της επενδυτικής απόφασης
 • επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων
 • εκτίμηση του χρόνου αποπληρωμής
 • μέτρηση απόδοσης της επένδυσης
 • προσδιορισμός της καθαρής παρούσας αξίας
 • προσδιορισμός της εσωτερικής απόδοσης του κεφαλαίου
 • υπολογισμός δεικτών αποδοτικότητας της επένδυσης
 • εντοπισμός εσόδων και εξόδων, που σχετίζονται με τη σχεδιαζόμενη επένδυση
 • υπολογισμός αυξητικών ταμειακών ροών
 • υπολογισμός κόστους αντικατάστασης εξοπλισμού
 • εκτίμηση περίπτωσης επιχειρηματικής επέκτασης
 • προσδιορισμός της εναλλακτικής διαχείρισης προσωπικού, πρώτων υλών, μεριδίων αγοράς, εξαγωγών, ποιότητας, τιμών κλπ
 • ανάλυση του επενδυτικού κινδύνου
 • ανάλυση της ευαισθησίας επένδυσης
 • σύγκριση και αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων