ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020

    Partnership Agreement (PA) 2021-2027

    Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    Αναπτυξιακός Νόμος Αναπτυξιακός Νόμος

    Development Law - Private Investments

    Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.